Programa CIEN 2018 - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
3/5/18
86
0

Programa estratègic de consorcis de recerca industrial empresarial nacional- CIEN

Finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d'una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Finançament de Projectes de R+D i iT a través del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
21/3/18
108
0

El CDTI ofereix el paquet d'ajuts més competitiu en forma de finançament per als Projectes de R+D i de suport a les inversions tecnològiques que afavoreixin el creixement i la internacionalització de les empreses.

Bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del Personal Investigador - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
8/2/18
125
0


Es tracta d'un incentiu no tributari, que fomenta la contractació i manteniment del personal tècnic adscrit en exclusiva a activitats de R+D+i.

Deducció fiscal en l'Impost de Societats per activitats de R+D+i (Incentiu fiscal) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
7/2/18
79
0

La legislació fiscal espanyola admet que les empreses es practiquin la deducció que correspongui a la quota líquida de l'Impost de Societats, en funció de les activitats de R+D (recerca i desenvolupament) i iT (innovació tecnològica) portades a terme en l'exercici. Les deduccions per R+D i/o iT generades i no aplicades (per assolir el límit en quota) no es perden, ja que es poden aplicar en els 18 anys immediats i successius.

Patent Box (Incentiu fiscal) - vigent

JORNADES OBERTES AL PÚBLIC
6/2/18
95
0

L'Article 23 de la Llei de l'Impost de Societats regula una reducció aplicable a les rendes procedents de la cessió del dret d'ús i transmissió de determinats intangibles, en virtut de la qual aquestes rendes s'integraran a la base imposable en una fracció del seu import sempre que es compleixin certs requisits.

L'objectiu d'aquest incentiu és generar creixement econòmic mitjançant la creació i posada en valor d'actius intangibles, així com la internacionalització de les empreses innovadores españoles. S'aplica als següents actius intangibles: patents, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, drets sobre informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques, etc.

Formem part de

Amb el suport de

Partners de

Col·laborem amb